Cadeirydd ac Aelod o'r Bwrdd – Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Sefydlodd Mesur Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Taliadau) 2010 Fwrdd Taliadau annibynnol i wneud penderfyniadau ynghylch pob agwedd ar gymorth ariannol ar gyfer Aelodau. Amcanion y Bwrdd yw:
• darparu lefel o dâl i Aelodau sy’n adlewyrchu cymhlethdod a phwysigrwydd eu gwaith fel Aelodau, ac nad yw, ar sail ariannol, yn rhwystro unrhyw un rhag ceisio cael ei ethol;
• darparu adnoddau digonol i Aelodau i’w galluogi i arfer eu swyddogaethau fel Aelodau; a
• gwneud yn siŵr bod arian cyhoeddus yn cael ei wario mewn ffordd sy’n sicrhau uniondeb, atebolrwydd, gwerth am arian a thryloywder.

Ar ddechrau cyfnod gwaith y Bwrdd hwn, cytunodd ar ddatganiad o ddiben y Bwrdd fel rhan o’i strategaeth ar gyfer 2016-2021:

Mae’r Bwrdd Taliadau yn gwneud penderfyniadau annibynnol ar y tâl a’r cymorth uniongyrchol a roddir i Aelodau’r Cynulliad er mwyn denu ystod eang o ymgeiswyr galluog ac amrywiol ac i alluogi’r rhai a gaiff eu hethol i gyflawni eu swydd yn effeithiol, gan sicrhau gwerth am arian i bobl Cymru.

Mae cyfres o egwyddorion a ddiffiniwyd yn glir yn sail i waith y Bwrdd:

• dylai’r cymorth ariannol a’r taliadau i’r Aelodau gefnogi diben strategol y Cynulliad a hwyluso gwaith ei Aelodau;
• mae’n rhaid i benderfyniadau fod yn briodol yng nghyd-destun enillion yng Nghymru ac amgylchiadau ariannol ehangach Cymru; ac
• mae’n rhaid i’r system o gymorth ariannol i’r Aelodau fod yn gadarn, yn glir, yn dryloyw ac yn gynaliadwy, a rhaid iddi gynnig gwerth am arian i’r trethdalwr.

 • Rôl y Bwrdd
  Rôl y Bwrdd yw penderfynu ynghylch:

  • taliadau i Aelodau’r Cynulliad (cyflogau a phensiynau);
  • taliadau ychwanegol i ddeiliaid swyddi, er enghraifft, y Llywydd, y Dirprwy Lywydd, Comisiynwyr y Cynulliad, arweinwyr y gwrthbleidiau a chadeiryddion pwyllgorau;
  • taliadau i aelodau Llywodraeth Cymru (y Prif Weinidog, Gweinidogion Cymru, Dirprwy Weinidogion Cymru a’r Cwnsler Cyffredinol);
  • cymorth ariannol i grwpiau’r pleidiau a gynrychiolir yn y Cynulliad;
  • trefniadau ar gyfer cymorth staff i Aelodau’r Cynulliad, gan gynnwys eu tâl; a
  • phob agwedd arall ar y cymorth ariannol sydd ar gael i Aelodau, fel costau swyddfa a llety.

  Mae penderfyniadau’r Bwrdd yn derfynol ac nid ydynt yn ddarostyngedig i gadarnhad na chymeradwyaeth Comisiwn y Cynulliad na Chynulliad Cenedlaethol Cymru.

  Cefnogir y Bwrdd gan ysgrifenyddiaeth dan arweiniad clerc, a ddarperir gan Gomisiwn y Cynulliad Cenedlaethol.
 • Manyleb y Person
  Mae’r adran hon yn nodi’r ddealltwriaeth, y profiad a’r cymwyseddau personol hanfodol yr ydym yn chwilio amdanynt gan Gadeirydd newydd y Bwrdd Taliadau ac aelod newydd o’r Bwrdd. Dylai ymgeiswyr roi tystiolaeth o’r ddealltwriaeth, y profiad a’r cymwyseddau personol y gallant eu cynnig i’r rôl yn eu cais.
  Y nodweddion cyffredinol yr ydym yn chwilio amdanynt yw:
  • profiad o fywyd cyhoeddus a dealltwriaeth drylwyr o’r materion sy’n gysylltiedig â’r ddadl gyhoeddus ynglŷn â safonau mewn bywyd cyhoeddus;
  • dealltwriaeth drylwyr o waith cyrff seneddol a’r cyd-destun datganoledig, yn ogystal â dealltwriaeth o’r cyd-destun cyfansoddiadol newidiol yng Nghymru a’r Deyrnas Unedig;
  • ymagwedd annibynnol, deg, realistig a chadarn;
  • doethineb eithriadol wrth ymdrin â materion sensitif neu uchel eu proffil;
  • y profiad, y gallu i greu argraff a’r gonestrwydd personol sydd eu hangen i sicrhau ffydd a pharch y cyhoedd ac Aelodau’r Cynulliad ym mhob rhan o’r Cynulliad;
  • sgiliau gwych o ran cyfathrebu a gweithio mewn tîm;
  • dealltwriaeth o bwysigrwydd yr amgylchedd o ran cydraddoldeb, cynaliadwyedd, dwyieithrwydd ac amrywiaeth a chynhwysiant y mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gweithio ynddo; a’r
  • gallu i wneud argymhellion cadarn ar sail gwaith dadansoddi.

  At hynny, disgwylir i ymgeiswyr allu cyflwyno tystiolaeth o un neu ragor o’r gofynion a ganlyn:

  • profiad gwleidyddol - naill ai’n uniongyrchol fel gwleidydd etholedig neu drwy weithredu ar lefel uwch mewn rôl berthnasol;
  • gwybodaeth a phrofiad penodol o daliadau, pensiynau neu faterion cysylltiedig, yn enwedig o safbwynt cyflogau yn y sector cyhoeddus, a chan gynnwys profiad o gyrff adolygu cyflogau;
  • profiad a chymwysterau archwilio a llywodraethu;
  • cyfathrebu ac ymgysylltu; a
  • phrofiad o waith academaidd, ymchwil neu bolisi cyhoeddus mewn maes perthnasol.
 • Dylai’r ymgeiswyr ar gyfer swydd y Cadeirydd hefyd ddangos eu bod:
  • yn Gadeirydd medrus gyda dealltwriaeth gref o lywodraethu effeithiol;
  • yn gallu dangos sgiliau eithriadol o ran adeiladu tîm;
  • yn gallu darparu arweinyddiaeth strategol effeithiol;
  • â dealltwriaeth gref o waith gwleidyddion etholedig; ac
  • yn gallu creu argraff bersonol, ac yn gallu ennyn parch yn eang ymhlith y cyhoedd, Aelodau’r Cynulliad, eu staff a’r cyfryngau.
 • Telerau’r penodiad

  Penodiad cyhoeddus a wneir gan Gomisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw’r Bwrdd Taliadau Annibynnol. Mae’r Bwrdd yn annibynnol ac felly nid yw’n atebol i’r Cynulliad o ran y penderfyniadau a wneir ganddo. Fodd bynnag, bydd yn atebol i’r Cynulliad ac i’r Cyhoedd, drwy ei adroddiad blynyddol, o ran y ffordd y mae’n defnyddio adnoddau ar gyfer ei weithgareddau ei hun.

   

  Penodir aelodau’r Bwrdd am gyfnod penodol o bum mlynedd. Ni ellir penodi rhywun fel aelod o’r Bwrdd fwy na dwywaith; hynnyw yw, gall penodiad bara am uchafswm o 10 mlynedd. 

   

  Mae’r Bwrdd, fel corff cyhoeddus, yn denu cryn ddiddordeb cyhoeddus. Mae’n arbennig o bwysig sicrhau nad oes unrhyw wrthdaro buddiannau posibl rhwng eich cyfrifoldebau presennol (neu swyddi blaenorol) a chyfrifoldebau’r swydd hon. Disgwylir i aelodau’r Bwrdd fod yn ofalus wrth ymgymryd â chyfrifoldebau newydd a allai wrthdaro â buddiannau’r Bwrdd, gan roi gwybod i Brif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad cyn derbyn unrhyw benodiad newydd a gynigir. Byddai derbyn penodiad sy’n gwrthdaro â’r rôl fel aelod o’r Bwrdd yn golygu y gellir terfynu’r penodiad.

   

  Cyflog

  Yn ôl y gyfradd bresennol, cyflog y Cadeirydd fydd £333 y diwrnod a bydd aelodau eraill y Bwrdd yn cael £267 y diwrnod. Mae cyfraddau cyflog y Bwrdd yn cael eu hailbrisio ar hyn o bryd a chânt eu cadarnhau cyn y penodiad.

  Mae taliadau’n daladwy ar gyfer pob math o weithgarwch a gyflawnir ar ran y Bwrdd, nid dim ond cyfarfodydd ffurfiol.

   

  Ymrwymiad amser

  Mae nifer y cyfarfodydd a’r llwyth gwaith yn debygol o amrywio yn ystod cyfnod pum mlynedd y Cynulliad. Fel arfer, mae’r Bwrdd yn cyfarfod chwe gwaith y flwyddyn. Amcangyfrifir y bydd cyfartaledd yr ymrwymiad rhwng 10 a 15 diwrnod y flwyddyn i Aelodau a rhwng 20 a 25 diwrnod i’r Cadeirydd. Mae ein profiad hyd yma yn awgrymu y byddai’r ymrwymiad amser ychydig yn fwy heriol tuag at ail hanner y mandad, gan y byddai’r Bwrdd yn adnewyddu ei Benderfyniad ar gyfer etholiad cyffredinol nesaf Cymru, y disgwylir iddo gael ei gynnal yn 2026.

   

  Lleoliad

  Cynhelir y cyfarfodydd yn swyddfeydd y Cynulliad ym Mae Caerdydd fel arfer.

 • Y broses ymgeisio

  Os ydych yn gwneud cais am rôl fel Cadeirydd neu aelod, neu am y ddwy rôl, mae’n rhaid i’ch cais gynnwys y dogfennau a ganlyn:

  • CV manwl.
  • Llythyr eglurhaol yn nodi pam mae’r rôl hon o ddiddordeb i chi a sut rydych chi’n bodloni’r meini prawf hanfodol y manylir arnynt ym manyleb y person. Yn eich cais, nodwch pa rôl yr ydych yn ymgeisio amdani - fel Cadeirydd, aelod neu’r ddwy rôl.
  • Ffurflen cydraddoldeb.

  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd ar 6 Mawrth 2020. Dylid cyflwyno pob cais drwy wefan The Whitehall & Industry Group - https://www.wig.co.uk/career-opportunities/career-listing.html neu drwy anfon e-bost at [email protected]

  Os ydych am drafod y rôl, cysylltwch â Patrick Reihill, Pennaeth Talent, neu Paige Torrance, Rheolwr Talent, yn The Whitehall & Industry Group. Gellir eu ffonio ar 0207 222 1166 neu gellir anfon e-bost at [email protected]

   

  Cadeirydd ac Aelod o'r Bwrdd – Bwrdd Taliadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Cymraeg)

   

  Chair and Member – National Assembly for Wales Remuneration Board (English language)

   

  Ffurflen Cydraddoldeb