GDS/MHCLG Local Digital Collaboration Summer Roadshow - Cardiff

Non-members are welcome to apply for places at these events. If you don't want to register for an account or have any trouble signing up you can also email us on [email protected] to register.

The Ministry of Housing, Communities and Local Government (MHCLG) and the Government Digital Service (GDS) would like to invite you to a roadshow of 'unconferences' around the UK to kick-start a new programme of work to help councils and other public bodies collaborate on common digital service transformation challenges. 

In collaboration with Welsh Government the Cardiff event is supported by Localgov Digital, WIG, CIPFA, Solace, and Socitm. The event will:

  • showcase emerging support plans from the new MHCLG local digital team
  • invite you to set the agenda and help us to identify the priorities for the new programme of work in MHCLG
  • explain GDS tools and services you can use to deliver better local services
  • share case studies and demos from projects around the UK using data and digital service design to deliver better outcomes for citizens and better value for money
  • highlight work Welsh Government & local councils are doing in this space

Format

After some updates from MHCLG, GDS and Welsh Government, attendees will be invited to propose topics they’d like to discuss with service transformation with peers by pitching a session in the morning. We’ll assign break-out rooms to the most popular discussion groups in ‘unconference style’. This means that you’ll set most of the agenda and talk about what matters most to you, from tools and techniques for procuring innovative suppliers, to making better use of GDS patterns and components, to brainstorming service-specific problems with peers.

Events

The roadshow will come to 5 cities around the UK, this day is in Cardiff. Anyone working in local public service transformation can apply to attend. The majority of places will be reserved for local authorities. 

 

Sioe Deithiol yr Haf MHCLG/GDS ar Gydweithio Digidol Lleol

Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau wneud cais am leoedd yn y digwyddiadau hyn. Os nad ydych am gofrestru i gael cyfrif neu os ydych yn cael unrhyw drafferth wrth gofrestru, gallwch hefyd anfon e-bost atom drwy [email protected] i gofrestru.

Hoffai Gweinyddiaeth Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol y Deyrnas Unedig (MHCLG) a Gwasanaeth Digidol y Llywodraeth (GDS) eich gwahodd i sioe deithiol o gynadleddau anffurfiol o gwmpas y DU i ddechrau rhaglen newydd o waith a fydd yn helpu cynghorau a chyrff cyhoeddus eraill i gydweithio er mwyn mynd i’r afael â heriau cyffredin o ran trawsnewid gwasanaethau digidol.

Cliciwch yma i gofrestru.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys Caren Fullerton, Prif Swyddog Digidol Llywodraeth Cymru, yn ogystal â phobl allweddol o GDS a MHCLG.

Mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru, mae’r digwyddiad hwn wedi ei gefnogi gan Localgov Digital, WIG, CIPFA, Solace, a Socitm a bydd y gynhadledd yn:

  • dangos cynlluniau cymorth sy’n dod i’r amlwg oddi wrth dîm digidol lleol newydd MHCLG
  • eich gwahodd i osod yr agenda a’n helpu ni i nodi’r blaenoriaethau ar gyfer y rhaglen newydd o waith yn MHCLG
  • esbonio adnoddau a gwasanaethau GDS y gallwch eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau lleol gwell
  • rhannu astudiaethau achos ac arddangosiadau o brosiectau ledled y DU sy’n defnyddio data a dylunio gwasanaethau digidol i gyflawni canlyniadau gwell ar gyfer dinasyddion a darparu gwell gwerth am arian
  • tynnu sylw at waith y mae Llywodraeth Cymru a chynghorau lleol yn ei wneud yn y maes hwn

Trefn y diwrnod

Ar ôl i MHCLG, GDS a Llywodraeth Cymru gyflwyno’r newyddion diweddaraf, bydd y bobl sy’n bresennol yn cael eu gwahodd i gynnig pynciau yr hoffent eu trafod â chymheiriaid ym maes trawsffurfio gwasanaethau, drwy gyflwyno sesiwn yn y bore. Byddwn yn neilltuo ystafelloedd ar gyfer y grwpiau trafod mwyaf poblogaidd yn null ‘cynhadledd anffurfiol’. Mae hyn yn golygu y byddwch chi’n gosod y rhan fwyaf o’r agenda ac yn trafod yr hyn sy’n bwysicaf i chi, gan gynnwys, efallai, adnoddau a thechnegau ar gyfer caffael cyflenwyr arloesol, gwneud defnydd gwell o batrymau ac elfennau GDS, a thaflu syniadau gyda’ch cymheiriaid o ran problemau sy’n benodol i wasanaeth.

Digwyddiadau

Bydd y sioe deithiol yn dod i 5 dinas o gwmpas y DU - mae’r diwrnod hwn yng Nghaerdydd. Gall unrhyw un sy’n gweithio i drawsnewid gwasanaethau cyhoeddus lleol wneud cais i ddod i’r digwyddiad. Bydd y rhan fwyaf o leoedd yn cael eu cadw ar gyfer awdurdodau lleol. Ni ddylech wneud cais i fynd i fwy nag un digwyddiad er mwyn caniatáu i gymaint o bobl gymryd rhan â phosibl. 

 

 

 

Unfortunately this event is now closed for booking.

Other WIG opportunities that may interest you

Matthew Gould, CEO, NHSX

Wednesday 26 February 2020, 08:00 – 10:00

Breakfast Briefing

Structural Inequalities: A cross-sector approach to tackling inequalities in the UK

Thursday 19 March 2020, 08:00 – 11:00

Panel Discussion